آذربایجان؛ تمدنی دیرین وقبل از میلاد که در ژرفای کشمکش های سیاسی و جغرافیایی حاکمان زمان غرق شده است. تمدنی که امروز بخشی از تمدن کهن ایران زمین است.
دانباران تنها قطره ناچیزی از این دریاست و من به نوبه خود خواستم تا زادگاهم را به همه بشناسانم.

شناخت دامباران
Save
موضوع :
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،